Deklaracja dostępności

Centrum Medyczne Alimed zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej alimed.pl

Data publikacji strony internetowej: 2023-08-30 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-08-30 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo,

Wyłączenia z obowiązku zapewniania dostępności:

 • multimedia nadawane na żywo
 • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.
 • mapy
 • treści, które nie zostały wytworzone przez Centrum Medyczne Alimed

Oświadczenie sporządzono dnia 2023-08-31 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 • Powiększanie czcionki klawisz Ctrl i + (plus)
 • Pomniejszanie czcionki klawisz Ctrl i – (minus)
 • Ustawienia domyślne czcionki klawisz Ctrl i 0 (zero)
 • Przełączanie między zakładkami klawisz Tab
 • Przewijanie strony w górę klawisz PgUp
 • Przewijanie strony w dół klawisz PgDn

Dostępność architektoniczna

Centrum Medyczne Alimed mieści się w Mikołowie przy ulicy Krawczyka 1. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Do siedziby prowadzi wejście na tyłach budynku. Przy wejściu do budynku nie ma schodów i jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością.

W Centrum Alimed znajduje się winda, którą można się przemieścić na wszystkie kondygnacje budynku, do wszystkich stref obsługi klienta. Winda wyposażona jest w system dźwiękowy informujący o zamykaniu drzwi oraz numerze piętra, komunikaty głosowe są dobrze słyszalne, wszystkie panele posiadają informację w alfabecie Braille’a, wszystkie windy posiadają wyświetlacz pokazujący numer piętra.

Cały budynek posiada oznakowanie o kierunku wyjścia z budynku. Wszystkie toalety dla osób niepełnosprawnych są oznakowane (tabliczki na drzwiach toalet). Toalety te znajdują się na parterze oraz 1. i 2. piętrze i są dostępne dla osób na wózkach.

W przypadku pojawienia się w urzędzie osoby z niepełnosprawnością, może otrzymać ona asystę pracownika ochrony lub pracownika urzędu. Z asystą ochrony osoby niepełnosprawne mogą, w uzasadnionych przypadkach, poruszać się po budynku również poza godzinami pracy.

W przypadku konieczności uzyskania asysty/pomocy można zadzwonić pod numer telefonu recepcji …

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Patrycja Lodek, adres poczty elektronicznej patrycja.lodek@alimed.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 508-494-974 Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać na adres poczty elektronicznej patrycja.lodek@alimed.pl.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.